Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmaterialer og prislister, er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale. Ethvert tilbud er gældende 8 dage fra afgivelsesdagen, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

2. LEVERING – PRIS

Levering sker ab sælgers adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved afsendelse.

Den anførte pris er fastsat ab sælgers adresse. Ud over købesummen betaler køber alle sådanne omkostninger, afgifter og skatter, som pålægges sælger i forbindelse med det solgtes levering og betaling. Ved ordre under kr. 350,00 ekskl. moms beregnes der et fast ekspeditionsgebyr på kr. 75,00.

Returnering kan kun ske efter forudgående aftale og inden 1 måned fra faktura-dato.

Returnering skal ske franko til sælger, og varerne skal være i samme stand som ved leveringen. Varer der returneres, skal være ledsaget af følgeseddel med angivelse af sælgers følgeseddel- eller fakturanummer. Kreditering vil ske med fradrag af 10 % til dækning af returneringsomkostninger.

Sælger er kun ansvarlig for mangler, som viser sig inden 1 år fra leveringsdagen.

Enhver levering sker med forbehold for force majeure samt for driftsforstyrrelser, strejker, lockout, transportvanskeligheder, krig samt andre forhold uden for sælgers kontrol.

Leveringstider opgives med størst mulig nøjagtighed. Sælgers leveringsansvar er altid begrænset til hurtigst at foretage afhjælpning af eventuelle mangler eller forsinkelser.

Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det til enhver tid værende skyldige beløb med en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned efter forfald.

Chrois Rail har den fulde ejendomsret, indtil det fulde beløb er betalt. Derfor kan Chrois Rail til enhver tid afhente varen, hvis det fulde beløb ikke er betalt. Dette kan ske efter ikke-rettidig betaling og uden varsel.

3. LEVERINGSTID

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager uden for sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte dokumenter.

Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsbetingelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

4. REKLAMATIONER

Eventuel reklamation over leverede varer skal ske skriftligt på reklamationsrapport, som rekvireres hos sælger, og som skal være sælger i hænde samtidig med eventuel returnering af varerne senest 14 dage efter leveringsdagen.

Ved rettidig reklamation vil varen, såfremt reklamationen er berettiget, blive krediteret eller ombyttet uden beregning.

Arbejdsløn betales KUN efter aftale og max. 275,00 pr. time.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælger afgøres dog altid ved voldgift.

Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis vi har gjort os skyldige i grov uagtsomhed.

6. UNDTAGELSER

Sælgers forpligtelser i medfør af pkt. 4 og 5 dækker ikke følger af naturlig slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer eller andre forhold uden for sælgerens kontrol.

7. RETTIGHEDER OG DOKUMENTATION

Alle tegninger, tekniske beskrivelser og dokumenter vedrørende fremstilling eller installering af leverancen eller dele heraf, som udleveres af sælgeren på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver sælgerens ejendom og må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke anvendes af køberen eller kopieres, produceres, overgives til eller på en anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kendskab.
Intellektuelle og industrielle rettigheder samt copyright til alt maskinel, programmel, knowhow og dokumentation leveret til køber forbliver i al fremtid hos sælger.

Med hensyn til de produkter, hvortil sælger alene giver køber brugsretten (dette gælder programmel, m.v.), er aftalt, at ordet “køb” eller lignende ord eller afledninger heraf skal forstås som “modtage brugsretten”, og “køber” eller lignende ord eller afledninger heraf skal forstås som “modtager af brugsretten”. Ejendoms- og ophavsretten til disse produkter forbliver hos sælger.

8. SPECIFIKATIONER

Sælger forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat at de pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer købers muligheder for at anvende det købte produkt.

9. RETSREGLER

I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende leverancen skal retssag anlagt af køber mod sælger anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Såfremt sælger måtte have fornødent at anlægge retssag mod køber, kan denne efter sælgers valg anlægges ved Sø- og Handelsretten i København eller købers almindelige værneting.

Kontakt Erling Chrois

Kontakt os i dag og lad os tage en uforpligtende snak om vores muligheder for at hjælpe.

chrois@chrois.eu

Specialudstyr til din branche

Chrois Rail udvikler og producerer specialmaskiner og udstyr til jernbaner, industri, entreprenører og landbrug over hele verden. 

Du har behovet, vi udvikler, producerer og leverer løsninger, som dækker dine behov og lever op til alle krav fra respektive myndigheder.

Kontakt os

Om os

Chrois Rail udvikler og producerer specialudstyr og maskiner til jernbaner, entreprenører og landbrug over hele verden. Vi producerer også specialmaskiner til industrien. Ingen opgaver er for store – og ingen er for små. Vi udvikler i tæt samarbejde med dig som kunde.

Kontakt

Chrois Rail
Industriarealet 71
DK 6990 Ulfborg
CVR 37545635